ទស្សនៈកិច្ចការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកទន្តសាស្ត្រ

訪問歯科診療画像ប្រសិនបើមិនជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់ នោះយើងពិតជាមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អទេ ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងមើលថែរក្សាក្រុមហ៊ុន។

សាជីវកម្មដិនរីចនឹងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាកង្វល់ទាំងនេះ​ អ្នកគ្រប់គ្រងមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញមានការរៀបចំជាសេវាកម្មទៅទស្សនៈកិច្ចពិនិត្យសុខភាពមាត់ធ្មេញ និង ពិគ្រោះយោបល់ នៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលចាស់ជរា ចាស់ជរាដែលនៅតាមផ្ទះជាដើម។

ម៉្យាងវិញទៀត យើងនឹងធ្វើការឆ្លើយតបនូវសំនោមពរផ្សេងៗជាច្រើនដូចជា សិក្ខាសាលាការថែទាំសុខភាពមាត់ធ្មេញ ការណែនាំពីការដុសធ្មេញ វគ្គខ្លីអំពីការដាក់ធ្មេញសិប្បនិមិត្ត ប្រកបដោយលក្ខណៈជំនាញ តាមរយៈការរៀបចំនូវសិក្ខាសាលាដោយមានអញ្ជើញការចូលរួម វេជ្ជបណ្ឌិតធ្មេញ អ្នកអនាម័យផ្នែកធ្មេញ។

ចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានអារម្មណ៍មិនល្អក្នុងការទៅគ្លីនិច ពួកខ្ញុំនឹងបង្កើតនូវបរិស្ថានមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ធម្មតា មានទឹកមុខរីករាយ។ ទោះបីជាក្នុងតំបន់ផ្សេងៗក្នុងខេត្តជីបា សាជីវកម្មកម្មវេជ្ជសាស្រ្តដែលកំពុងមានការរីកចំរើនមានការបើកជាសិក្ខាសាលា ការពិគ្រោះយោបល់ផ្សេងៗពីសុខភាពមាត់ធ្មេញ។

លំហូរនៃការចូលទស្សនាមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញចាប់ពីការធ្វើកិ
ច្ចព្រមព្រៀងរហូតដល់ចប់


បន្ទាប់ពីបានទំនាក់ទំនងមក អនុញ្ញាតិឲ្យខាងយើងខ្ញុំធ្វើការទំនាក់ទំនងបញ្ជាក់នូវពត៌មានមួយចំនួន តាមរយៈទូរសព្ទ័ អ៊ីម៉ែល បន្ទាប់មកខាងយើងខ្ញុំនឹងរៀបចំនូវពេលវេលាណាត់ជួបពិភាក្សា។


សូមអនុញ្ញាតិឲ្យពួកយើងបានស្តាប់នូវសំនើរចង់បានក្នុងការហ្វឹកហាត់ដល់អ្នកសំរបសំរួលផ្នែកព្យាបាល។


បន្ទាប់ពីចេញនូវការប៉ានស្មានតំលៃហើយ ប្រសិនបើព្រមព្រៀងតាមអត្ថន័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀង នោះយើងនឹងចាប់ផ្តើមតំនើរការ។


មព្រៀង យើងធ្វើំពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់១៦គីឡូម៉ែតជុំវិញ


អ្នកគ្រប់គ្រងនូវពត៌មានបស់អ្នកជំងឺ(ពត៌មានលំអិត ការរិៈគន់ថ្ងៃដែលអាចណាត់ជួបជាដើម ជាចំនុចដែលត្រូវប្រុងប្រយត្ន័)​


បន្ទាប់ពីបំពេញ និង កំនត់ពេលវេលារួចហើយពួកយើងនឹងធ្វើការទាក់ទងតាមរយៈទូរលេខ

ចំពោះអតិថិជនដែលមានកុងត្រា ក្នុងកំឡុងពេលកុងត្រានេះ មិនមានតំរូវឲ្យធ្វើឯកសារអ្វីបន្ថែមទេ ហើយការពិក្សាយោបល់ក៏មានរួមបញ្ចូលក្នុងនេះដែរ។ ម៉្យាងវិញទៀតប្រសិនបើមានគោលបំនងអ្វីមួយ ខាងយើងខ្ញុំនឹងទៅទទួលនិងបញ្ជូវវិកាយមត័្រជំនួស (មានតំលៃបន្ថែម)

お問い合わせ

រើសនៃផ្នែក(ចាំបាច់)
 សាជីវកម្មវេជ្ជសាស្រ្ត លីនីក ផ្សេងៗ

ឈ្មោះ(ចាំបាច់)

ឈ្មោះគ្លីនីក (ឈ្មោះសហគ្រាសវេជ្ជសាស្រ្ត)(ចាំបាច់)

​​​​អាស័យដ្ឋាន(ចាំបាច់)

លេខទូរសព្ទ័(ចាំបាច់)

អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល(ចាំបាច់)

ប្រធានបទនៃសំនួរ(ចាំបាច់)
 អំពីការបើកមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញនៅបរទេស អំពីតំលៃ អំពីស្ថានភាពទន្តសាស្ត្រក្រៅប្រទេស ផ្សេងៗ

ខ្លឹមសារនៃសំនួរ

អាចផ្ញើរតាមព្រឹត្តបត្ត័ពត៌មានអ៊ីម៉ែលពីក្រុមហ៊ុនដែររឺទេ?
 បាន មិនបាន