របៀបនៃការថែរក្សាពត៌មានរបស់បុគ្គល

១. ការប្រើប្រាស់ពត៌មានឯកជន
ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូន ទទួលយក និង ប្រើប្រាស់ពត៌មានរបស់បុគ្គលតែក្នុងករណីចំាបាច់ដើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងករណីនេះ គឺទាល់តែមានការព្រមព្រៀងពីបុគ្គល ឬក៏ដរាប់ណាវាស្ថិតនៅក្រោមការកំរឹតរបស់ច្បាប់។

២. ការអនុលោមតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិ
ច្បាប់និងបញ្ញាតិស្តីការណែនាំពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រទេសនេះត្រូវបានកំណត់​ក្រុមហ៊ិននិងធ្វើតាមការណែនាំ

៣. ការគ្រប់គ្រងពត័មានផ្ទាល់ខ្លួន
យើងនិងចាត់វិធានការកែប្រែ និង វិធានការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពចាំបាច់និងសមរម្យក្នុងគោលបំនងដើម្បីការពារការលេចធ្លា
យនៃការខូចខាតពត័មាន

៤.​ ពិគ្រោះយោបល់និងពាក្យបណ្តឹង 
ពាក្យបណ្តឹងអំពីការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានឯកជន សម្រាប់ពិគ្រោះយោបល់សូមទាក់ទងមកយើងតាមអ៊ីម៉ែលមកពីសំណុំបែ
បបទរបស់អ្នកឬទេទូរសព្ទកពួកយើង។

៥. ភាពប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៃប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងការពារពត៌មានឯកជន
ដោយបន្តការពារគ្រប់គ្រងពត៌មានបុគ្គល ក្រុមហ៊ុន និង ខិតខំដើម្បីការពារពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបានប្រគល់ឲ្យយើងជាងខ្លួនឯង។