សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប៉ុស្ត៍របស់ ដិនរីច

នៅក្នុងប៉ុស្ត៍របស់ ដិនរីចអេស៊ា គឺបង្កើតឡើងដើម្បីដាក់បង្ហាញពីវីឌីអូ និង ព័ត៌មានផ្សេងៗដែលពួកយើងបានចូលរួមតាម សិក្ខាសាលា ការពិភាក្សាជាសាធារណៈ មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញក្រៅប្រទេស ជាដើម។

ខ្ញុំ​មើល​ឃើញ DENRICHECHANNEL