ទំរង់អ៊ីម៉ែលសំរាប់សំនួរ​ ចំងល់

ពាក់ពន្ធ័នឹងការឆ្លើយតបអ៊ីម៉ែល នោះវានឹងក្លាយជាការគាំទ្ររបស់អ្នកប្រសិនបើផ្ញើរមកនៅថ្ងៃធ្វើការ នោះពួកយើងនឹងឆ្លើយតបនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៃថ្ងៃធ្វើការ។

ដូចគ្នានេះផងដែរ, ការឆ្លើយតបអ៊ីមែលរបស់លោកអ្នកអាចនឹងត្រូវបានពន្យារពេលអាស្រ័យលើកាលៈទេសៈផងដែរ។ ទាក់ទងទៅនឹងការណាត់ជួប និង សំណួរដែលប្រញាប់, សូមតេទូរសព្ទ័មកកាន់ពួកយើងផ្ទាល់។
ផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៅលើ “ច្បាប់ស្តីពីការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន” គឺយើងមិនអាចឆ្លើយអ្វីបានច្រើនតាមរយៈអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកទេ។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបានដាក់ជូនដល់ពួកយើងគ្រប់គ្រងដោយសុវត្ថិភាពនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់យើង
យើងនឹងខិតខំដើម្បីធានាបាននូវការការពារ។

 

agឈ្មោះរបស់អ្នក (តម្រូវឱ្យមាន)

ឈ្មោះអ្នកទទួលបន្ទុក(តម្រូវឱ្យមាន)

លេខទូរសព្ទ័(តម្រូវឱ្យមាន)

អ៊ីម៉ែល(តម្រូវឱ្យមាន)

ប្រភេទនៃសំនួរ(តម្រូវឱ្យមាន)

តួសេចក្តីនៃសារ(តម្រូវឱ្យមាន)