ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់លំដាប់ពិភពលោកក្នុងការគ្រប់
គ្រងមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ

株式会社 DENRICHE 角祥太郎ញឹកញាប់ខ្ញុំបានលឺថា[មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញមានចំនួនច្រើនជាងហាងទំនិញ]។

តើវាមានអ្វីដែលមិនល្អឬនូវពាក្យថា [មានច្រើនជាងហាងទំនិញ]?

ផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំគិតថា ការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំផ្នែកមាត់ធ្មេញមានការកើនឡើង។

ម៉្យាងវិញទៀត ខ្ញុំគិតថាចាំបាច់ត្រូវមានការពង្រឹងវិស័យឧស្សាហកម្មទន្តសាស្ត្រនេះឲ្យបានទាំងស្រុង។

ខ្ញុំសុំប្តូរប្រធានបទនៃការនិយាយបន្តិច ចំពោះវិស័យទន្តសាស្ត្រ​ [មិនមែនសំរាប់តែអ្នកជំងឺទេអ្នកដែលមិនមានជំងឺក៏អាចមកបាន] [គឺជាការព្យាបាលសំរាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នា] ។

នៅពេលដែលគិតអញ្ចឹងខាងផ្នែកទន្តសាស្ត្រមានការរីកចំរើនខ្លាំងជាងវិស័យនៃកា
រព្យាបាលផ្សេងៗទៀត។

ប្រសិនបើរូបភាពនៃពិភពទន្តសាស្រ្តមានការប្រែប្រួលតែបន្តិចគឺប្រែក្លាយទៅជា [អ្នកដែលមិនមានជំងឺក៏អាចអញ្ចើញមកបាន] នោះទោះបីជា ស្ថានភាពដែលថា​ [មានចំនួនច្រើនជាងហាងទំនិញ] ក៏ដោយ ខ្ញុំគិតថាវានឹងក្លាយទៅជាស្ថានភាពមួយដែលថា [មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញមានចំនួនមិនគ្រប់គ្រាន់] ទៅវិញ។

ដូចរាល់សព្វដង ើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់សម័យមួយដែលខាងផ្នែកទន្តសាស្រ្តអាច
ផ្តល់ឲ្យច្រើនជាងបច្ចុប្បន្ននេះពួកយើងកំពុងតែខិតខំក្នុងការផ្តោ
តអារម្មណ៍ផ្តល់វិភាគទានដល់វិស័យមួយនេះ។

ពិតជាថ្លែងអំណគុណខ្លាំងណាស់ក្នុងការណែនាំផ្លូវ។

សាជីវកម្ម ដិនរីចកាដូ ស្សូតារូ